cop_prieres_japonais

Tenshi shukushi

Medetashi seitcho mitchi-miteru Maria. Shu nandji to tomo ni mashimasu, nandji wa onna no utchi nite shuku seraru, mata go tai no on ko Iesus shuku sesare tamau; Tenshu no on haha sei Maria, tsumi-bito naru waresa no tame ni, ima mo rindjû no toki mo inori tamae.

Amen.

Shito Shinkyo

Ware wa tentchi no sôzôshu zennô no Tchitchi naru Tenshu wo shinzu. Mata sono on Hitorigo warera no Shu Iesus Christo, sunawatchi Seirei ni yorite yadori, dôtei Maria yori umare. Pontio Pilato no kwankwa nite kurushimi wo uke, djudjika ni tsukerare, shi shite hômurare, koseisho ni kudarite, mikka me ni shisha no utchi yori yomigaesi, ten ni noborite zennô no tchitchi naru Tenshu no migi ni za shi, kashiko yori ikeru hito to shi seru hito wo sabakan tame ni kitari taman shu wo shinzu.

Ware wa Seirei, sei kokwai, shoseidjin no tsûkô, tsumi no yusushi, nikushin no yomigaeri, owari naki inotchi wo shindji tatematsuru.

Amen.

Séjour au Japon 1936

 

Thenshu sama wa itsumo anatato to moni irrashaima.

Shutobun

Ten ni mashi-masu warera no Tchitchi yo! Negawaku wa mi na no tôtomaren koto wo, mikuni no kitaran koto wo, mi mune no ten ni okonawaruru gotoku tchi ni mo okonawaren koto wo; warera no nichiyô no kate wo konnichi warera ni atae tamae, warera ga shto ni yurusu gotoku, warera no tsumi wa yuruski tamae, warera wo kokoromi ni hiki tamawazare, warera wo aku yori sukui tamae.

Amen.

Séjour au Japon 1936