LITURGHIERUL ROMAN

16 mai
Fericitul Vladimir Ghika, pr. m.

Ant. la intrare
Acesta  este  bărbatul  care  nu  a  fost  părăsit  de  Dumnezeu
în  ziua  încercării;  va  fi  încoronat  îndată,
căci  a  rămas  credincios  poruncilor  Domnului.


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care i-ai dat fericitului Vladimir, preot și martir,
puterea să mărturisească prezența vie a iubirii tale
chiar și în mijlocul persecuției,
prin mijlocirea și exemplul său
dăruiește-ne harul să perseverăm în slujirea ta,
în comuniunea credinţei apostolice.
Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău,
care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte,
în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor.


ASUPRA DARURILOR

 Te rugăm, Doamne, să sfințești aceste daruri cu binecuvântarea ta;
ea să aprindă în noi, prin darul tău, flacăra vie a iubirii
prin care Fericiul Vladimir Ghika a dobândit biruință asupra tuturor chinurilor.
Prin Cristos Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
Bobul de grâu, căzând în
pământ, dacă nu moare, rămâne singur;
dar dacă moare, aduce mult rod, aleluia.  
In 12,24


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Întăriți cu sfintele Taine,
te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita
minunata statornicie a Fericitului Vladimir Ghika,
ca astfel să ne învrednicim a dobândi
răsplata veșnică a celor îndelung‐răbdători.
Prin Cristos Domnul nostru.

 

LECȚIONAR

Vladimir Ghika s-a născut la 25 decembrie 1873 la Constantinopol (Istanbul) unde tatăl său era ambasador al României pe lângă Înalta Poartă Otomană. Duce o viaţă de studiu, de activităţi caritabile şi diplomatice până când, la 50 de ani, devine preot catolic la Paris. Prezenţa lui este remarcată în toate mediile sociale, pe toate meridianele pământului. Ultimii 15 ani de viaţă îi petrece la Bucureşti, dedicat formării tineretului şi ajutorării celor în dificultate. Pentru că a sprijinit ierarhia legitimă a Bisericii Catolice în păstrarea comuniunii cu Scaunul Apostolic al lui Petru, este arestat şi moare în închisoarea de la Jilava, la 16 mai 1954.

 

LECTURA I
Domnul m-­a uns şi m-­a trimis
să aduc săracilor vestea cea bună.

Citire din cartea profetului Isaia (61,1-­‐3a)

Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-­‐a uns şi m-­‐a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să-­i vindec pe cei cu inima zdrobită; să le vestesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război libertatea; să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să-­i mângâi pe toţi cei întristaţi; să aduc alinare celor care plâng în Sion; să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă, să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, să le pun haine de sărbătoare în locul disperării.

Cuvântul DomnuluiPSALMUL RESPONSORIAL Ps 95(96),1-­‐2a.2b-­‐3.7-­‐8a.10 (R.: 3)
R.: Vestiţi printre neamuri slava Domnului,
tuturor popoarelor, minunile sale.

Cântaţi‐i Domnului un cântec nou!
Cântaţi‐i Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi‐i Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.
Vestiţi printre neamuri slava lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor,
daţi Domnului mărire şi putere!
Daţi Domnului gloria numelui său. R.

Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”,
el a aşezat pământul pe temelii solide
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

LECTURA II
Nici moartea, nici viaţa nu va putea
să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani (8,31b-­‐39)

Fraţilor, dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? El nu l-­a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-­a dat la moarte pentru noi toţi, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! Cine va rosti sentinţa de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, şade de-­a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? Aşa cum spune Scriptura: Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. Nu, căci în toate acestea suntem mai
mult decât biruitori prin acela care ne-­a iubit pe noi. Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul DomnuluiEVANGHELIA
Aleluia.
(Iac 1,12)
Fericit este cel care rămâne statornic în încercare, pentru că o dată învinsă încercarea, va primi cununa vieţii.
Aleluia

Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare aduce mult rod.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan (12,24‐26)

În timpul acela, Isus a spus ucenicilor săi: „Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare aduce mult rod. Cine-­‐şi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine-­şi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică.
Dacă-­‐mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. Dacă-­‐mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti.

Cuvântul Domnului