Prières écrites en japonais par mgr. Ghika, 1936

Tenshi shukushi Medetashi seitcho mitchi-miteru Maria. Shu nandji to tomo ni mashimasu, nandji wa onna no utchi nite shuku seraru, mata go tai no on ko Iesus shuku sesare tamau; Tenshu no on haha sei Maria, tsumi-bito naru waresa no tame ni, ima mo rindjû no toki mo...